nevysporiadaných nehnuteľnosti po právnych predchodcoch

Spoločnosť OPTIMUS Partners s r.o. Vám na základe Vami predložených starých dokladov preukazujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnostiam, prešetrí Váš nárok na ich vlastníctvo, zabezpečí majetkovoprávne vysporiadanie vlastníckeho práva k týmto nehnuteľnostiam a vykoná všetky potrebné úkony spojené so zápisom vlastníka predmetnej nehnuteľnosti na list vlastníctva.

Ak ste zistili, že pozemky po Vašich predkoch na základe osvedčenia o vydržaní sú vo vlastníctve tretej osoby, prešetríme či boli splnené podmienky vydržania, získame všetky potrebné doklady na prípadne napadnutie platnosti osvedčenia o vydržaní a získame tieto pozemky pre Vás späť.