ujmy

Napriek tomu, že Vám boli vydané Vami uplatnené reštitučné nároky, mate nárok na náhrady spojené s užívaním pozemkov treťou osobou. Naša spoločnosť Vám pomôže uplatniť si svoje zákonné právo na príslušných úradov a požadovať náhradu živého a mŕtveho inventára ako aj nárok na náhradu škody (rozdiel medzi cenou priznaných reštitučných náhrad za Vaše nehnuteľnosti a trhovou cenou ku dňu vydania) spôsobenú povinnou osobou porušením zákonných povinnosti súvisiacich so zákazom prevodu pozemkov do vlastníctva inej osoby.