súdne vymáhanie

Spoločnosť OPTIMUS Partners s r.o. v spolupráci s advokátskou kanceláriou vymáha pohľadávky po lehote splatnosti aj súdnou cestou a to od podania návrhu na vydanie platobného rozkazu, resp. žaloby, účasti na pojednávaniach, postúpeniu právoplatného rozhodnutia na výkon exekúcie, podania návrhu na vyhlásenie konkurzu, podania trestného oznámenia až po podanie podnetu na prokuratúru o prešetrenie zákonnosti rozhodnutia príslušného orgánu